dimecres, 6 de març de 2013

• Instancia genérica para las solicitudes a titulo personal en los Ayuntamientos que no cumplan la "ley de banderas".
También hay la posibilidad de que nos enviéis un mensaje y conjuntamente con vosotros, o en nombre de nuestra asociación lo registremos también.

A la corporació municipal de xxxxx
Xxxxxx amb NIF xxxxx y domicili en xxxxxxx
SOL·LICITA a la corporació municipal a la que em dirigeixo que procedeixi a COL·LOCAR AMB CARÀCTER PERMANENT LA BANDERA ESPANYOLA EN EL LLOC QUE LI CORRESPON A L’EDIFICI DE L’AJUNTAMENT, als plens de l´ajuntament i a l´interior, en compliment d’allò establert en la Llei 39/1981, de 28 d’octubre, per la que es regula l’ús de la bandera d’Espanya i el d’altres banderes i símbols.

FETS

Aquest ajuntament incompleix sistemàticament la citada Llei de Banderes, concretament l’article 3 de la Llei 39/1981 de 28 d’octubre: “la bandera de España deberá ondear en el exterior y ocupar el lugar preferente en el interior de todos los edificios y establecimientos de la Administración central, institucional, autonómica, provincial o insular y municipal del Estado”.

Així mateix, l’article número 6 de la citada norma disposa el següent: “cuando los Ayuntamientos, Diputaciones o cualesquiera otras corporaciones públicas utilicen sus propias banderas, lo harán junto a la bandera de España”.

Són de plena aplicació les sentències del Tribunal Suprem, Sala Contenciosa-Administrativa, de dates 22 de setembre de 2008, 24 juliol de 2007 i 14 d’abril de 1988, donant-se per reproduïts els paràgrafs que s’hi consignaren.

Per tot l’anterior,

A LA CORPORACIÓ MUNICIPAL SOL·LICITO: Que tingui per presentat aquest escrit i, en els seus mèrits:

Procedeixi a instar la restitució de la legalitat vulnerada, disposant tot allò necessari per a que la bandera espanyola onegi amb caràcter permanent en el lloc de l’edifici consistorial que legalment li correspon, al costat de les altres banderes i emblemes oficials.

Em reservo les acciones legals que procedeixin, si tot i la denúncia de vulneració de la Llei que es formula, i la petició de que es restitueixi la legalitat, l’Ajuntament al que em dirigeixo no efectua les actuacions pertinents, tendents a restituir la legalitat, en compliment de les seves funcions legalment atribuïdes.

Signat:

xxxxxxx

xxxxx a xxxxxxx de 2013.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada